Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

For at forstå, hvordan jeg arbejder, kan det være en fordel at vide lidt om min specialeafhandling fra året 2000.

I specialet beskrives emotionsforståelsen og behandlingstilgangen i den klassiske kognitive terapi skabt af Aaron Beck. Den kognitive terapi har mange gode sider, men i specialet argumenteres for dels, at den har et for ensidigt  fokus på, at følelser affødes af bevidste og nærbevidste tanker, dels at behandlingen ikke er tilstrækkeligt effektiv med fokuset på rationelt at udfordre og debattere disse bevidste tanker. Oplevelsen vil ofte være: Jeg kan godt se det med fornuften, men jeg føler på en anden måde…

Der argumenteres for, at bl.a. den førende emotionsforsker Joseph Le Doux’s vægtning af det ubevidste emotionelle limbiske system i hjernen bør have behandlingsmæssige implikationer. Kroppen husker, og vi har en implicit hukommelse og instinktive følelsesmæssige reaktioner, som ikke altid er nemt at bevidstgøre.

Behandlingsmæssigt foreslår jeg Leslie Greenbergs dengang nyudviklede Emotionfocused Therapy (EFT) og Steven Hayes’ gryende Acceptance and Commitment (ACT)-tilgang. 

Mit  speciale viste sig at være helt “fremme i skoene” i forhold til, hvad der kom til at ske indenfor behandlingsverdenen de efterfølgende år. Det, som populært og forenklet sagt kaldes “tænkehjernen” kan ofte ikke stå alene i behandlingen af følelsesmæssige problemer. “Krops-/sansehjernen” og “følehjernen” må inddrages. 

Så…i stedet for at “kværne rundt” i, om klientens tanker er realistiske og rationelle, ser jeg derfor en stor terapeutisk værdi i at opøve villighed til at turde mærke og være med det, der gør ondt. I passende dosis, naturligvis. Og at være vågen overfor alt det ordløse, som kroppen fortæller, fra øjeblik til øjeblik, og som bevidstheden muligvis undervurderer eller forsøger at undertrykke.

Ligeledes at give plads til kreative udtryk og symbolsk og metaforisk tænkning i terapien, som åbner op for en verden, som den lineære rationelle logiske side af os ikke kan levere. I “mørket” er en gave gemt, som vi ofte overser i vores forhippelse på at være “normale” (og de fleste tror, at det betyder “glade og positive”, hvilket i ACT kaldes “lykkefælden”).

I ACT forsøger vi ikke at bestemme, om en tanke er realistisk og rationel, men om den er vitaliserende og bæredygtig. Eller om den er en del af problemet snarere end løsningen.

ACT-tilgangen blev den nye bølge indenfor kognitive adfærdsterapier, selvom den på mange måder adskiller sig fra den ældre bølge. Der er bl.a. ikke med det traditionelle kontrol- og symptomfokus. I ACT er målet mere helhedsorienteret i sin søgen efter øget livskvalitet, beroende på klientens værdier.  Det vil sige at leve ud fra, hvordan du inderst inde ønsker at behandle dig selv, og hvordan du ønsker at være som forælder, søn/datter, partner, ven, kollega, arbejdsgiver/-tager mv.. Som en kærkommen “bivirkning” ved ACT-terapi vil symptomlindring eller ophør af symptomerne ofte følge naturligt med.

ACT er blevet min foretrukne forståelsesramme for mine terapier, da det er en omfattende og helhedsorienteret og inkluderende terapiretning, som giver god mening at arbejde med, når man tager nyere emotions- og terapiforskning i betragtning. ACT står i sine initialer for “acceptance” og “commitment”. ACT er både en accept- og handlingsorienteret tilgang, da vores tilstand er udtryk for oplevelser, som vi ikke kan løbe fra, og også en sammensætning af en masse handlinger. Så ud over at spørge “hvordan har du haft det” kan vi tilføje “så, hvordan har du behandlet dig selv”? 

Opnåelsen af psykologisk fleksibilitet er omdrejningspunktet for terapien. Dette giver en frihed fremfor fastlåsthed. For at opnå dette arbejdes der med 6 kerneprocesser. Fra person til person kan det variere, hvad der er behov for at fokusere mest på. Dette drøftes åbent, og som psykolog udarbejder jeg herudfra en såkaldt caseformulering omkring klientens udfordringer, som vi arbejder ud fra.

1. Een af kerneprocesserne går ud på at bevidstgøre dig omkring dine livsværdier og at navigere ud fra disse som et kompas på et skib. Dette betyder at leve i i overensstemmelse med, hvordan du ønsker at være i dine roller som fx forælder, datter/søn, kæreste, ven, kollega, ansat, chef mv. Og hvordan du ønsker at behandle dig selv med fx selvomsorg og selvmedfølelse.

2. Herudover opøves kontakt til nuet, hvilket er en mangelvare hos mange. Vi bruger typisk meget krudt på at være i hovedet, i tankerne, i fremtiden, i fortiden, i offeret, i smerten osv. Nuet er lige her, når vi åbner sanserne, og vi behøver ikke altid have en mening om det. 

3. Du vil også kunne opnå hjælp til frigørelse fra dit eventuelle tanketyranni (det at overtænke og tro for meget på sine tanker og se dem som endegyldig sandhed. At komme ud af hovedet og ind i livet er en væsentlig del af terapien for mange.

4. Du bliver også påmindet om, at du er andet og større end den svære situation, som du sidder fast i. Du oplever og du agerer ud fra “sider” af dig, eller eventuelt “delpersonligheder”. Ifølge ACT er du dog større, mere og andet end disse såkaldt “egotilstande”. Der er noget eviggyldigt, som kaldes dit “observerende selv”, hvilket er et vidne til dit liv fra vugge til grav. Det forandrer sig ikke, selvom du svinger i dine tilstande. Det er bare med dig. Der er dermed noget stabilt ved dig, og dette kan være til hjælp at fornemme, hvis du er følelsesmæssigt meget svingende.

5. Vi vil også typisk have brug for at arbejde med accept, hvilket er indbegrebet i “ACT”-forkortelsen. Accept betyder villighed til at være med det, der er svært og ubehageligt.  Accept af det, som ikke lige lader sig ændre.  Ikke som resignation og ligegyldighed, men som en nødvendig vej, dybest set, imod din ønskede forandrede tilstand. Samtidig en nødvendighed for at bryde med din tendens til at undgå smerte. Smerte er en uundgåelig del af livet, og ud af smerten vokser glæden. De er som hånd i handske. 

6. Endelig er “engageret handling” en nødvendig faktor, da ting sjældent sker af sig selv. Vi nedbryder dine ønskede mål i overkommelige delmål, som du kan arbejde med fra gang til gang, og som vi øver i terapien.

ACT er som forståelsesramme åben og inkluderende i forhold til andre retninger. I terapien gør jeg brug af forståelser og teknikker fra flere inspirationskilder, såsom kropsorienteret psykoterapi, NLP, symbol- og kunstterapi, naturterapi, gestaltterapi, systemisk narrativ terapi og ikke mindst Intensiv Korttidsdynamisk Psykoterapi (ISTDP). 

Alt efter hvad du er trykket af, vil du i terapien få hjælp til at rumme voldsomme følelser som sorg, angst eller vrede/raseri, såvel som depressive følelser og fravær af at kunne mærke dig selv. Ligeledes kroniske smertetilstande vil blive nemmere at rumme. Og derfra bevæge dig tættere på at være i relationer og i livet, sådan som du ønsker det.

Som redskab til at kunne rumme dine følelser benyttes bl.a. mindfulnessøvelser. Her er fokus på åbenhed og accept overfor det, der er, fremfor hvordan du tror, eller gerne vil bestemme, at tingene er. Du oplever også, at du får et forhold til dine tanker og følelser fremfor at være smeltet sammen med disse. Du mærker dig selv mere fuldt og helt, på en mere nuanceret måde, fysisk/mentalt /socialt/ følelsesmæssigt.

Ved at modvirke sammensmeltningen mellem dig og dine tanker og følelser, kan du leve mere, som du ønsker. Som sidegevinst vil du opleve dig mindre hæmmet. Følelser og smertetilstande føles typisk mindre rystende, bestemmende eller kaprende, og mentale blokeringer opløses, så du er mere fri som person. I stedet for at være fanget af- og sammensmeltet med dine tanker, følelser og smerter, bliver disse mere afgrænsede “sider af dig” fremfor at du ER disse overvældende tanker og følelser. Derved oplever du dig som meget mere og andet og overvældes ikke så voldsomt.

Terapien er oplevelsesorienteret, med live demonstrationer af, hvordan psyken fungerer og eventuelt kan spille os et pus. Der anvendes endvidere hyppigt metaforer, som kan understøtte vores spirende erkendelser.

I ACT loves ikke, at du opnår alle mål eller kommer af med alle ubehagelige og svære følelser, men gennemgår du et terapiforløb, vil du forhåbentlig mærke, at du er mere DIG, med øget mod og selvværd. Ligeledes en oplevelse af større livskvalitet med -mening, som giver konkurrence til at lade dig begrænse unødigt af svære følelser eller kroniske smerter. Deraf også mere plads til glæde, begejstring mv.

Indenfor ACT er mødet mellem dig og mig et autentisk møde mellem to mennesker, som er til stede i nuet med hver vores bagage. Som din terapeut vil jeg være en ligeværdig og menneskelig medspiller, ikke en ophøjet figur. Efter relevans kan jeg dele nogle af mine erfaringer med dig, men aldrig som noget, der fylder i sig selv. Og jeg tager naturligvis professionelt ansvar for min del af processen.

Når alt dette er sagt, så er jeg ikke et redskab for ACT, men ACT er et redskab for mig. Jeg laver terapi ud fra mit eget intuitive kompas via min aktive lytning, empati og tilstedeværelse sammen med dig. Og jeg er lydhør overfor, hvad du ønsker, også metodisk set.  Men ACT er et fantastisk forståelsesmæssigt fundament for mig. 

Som terapeut tillader jeg mig at stille både ”skarpe” og ”dumme” spørgsmål, som kan være med til at bryde onde cirkler og udvide muligheds- og handlingsrummet i livet. Jeg tror på menneskers kapacitet til forandring via kommunikation, handling og refleksion. Ellers ville jeg ikke virke som psykolog.

20190816 195250 scaled - Psykolog Haderslev